دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل- برقراری ارتباط
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۴ | 

زمان برگزاری: ۱۸ لغایت ۲۱ آذر ۱۳۹۶

آدرس سایت:   tmpcam.iums.ac.ir    

پست الکترونیک: tmpcam@iums.ac.ir

شماره تماس:۰۲۱۵۵۶۳۹۶۶۶ و ۰۲۱۵۵۶۳۹۶۶۷ و۰۲۱۵۵۱۵۲۱۹۲  
داخلی ۱۱۰ خانم کیخانی و داخلی ۳۰۴ و۴۰۰

شماره تماس در خصوص مسائل فنی سایت: ۸۶۷۰۲۲۴۸

زمان پذیرش چکیده: ۱ مرداد تا ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۶

دبیر اجرایی کنگره :دکتر عفت جعفری دهکردی

شماره تماس :  ۵۵۶۳۹۶۶۷-۰۲۱ و ۵۵۶۳۹۶۶۶-۰۲۱   داخلی ۳۰۴

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل:
http://tmpcam.iums.ac.ir/find.php?item=1.76.28.fa
برگشت به اصل مطلب