دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل- اخبار کنگره
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پست الکترونیک: tmpcam@iums.ac.ir

شماره تماس:0215563666و 0215563667 داخلی 110 خانم کیخانی و304
داخلی 304 و400

شماره تماس در خصوص مسائل فنی سایت: 86702248

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل:
http://tmpcam.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.32.fa
برگشت به اصل مطلب