دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل- محورهای کنگره
محورها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • طب سنتی:
 • سبک زندگی سالم و نقش آن در پیشگیری ازبیماری ها
 • درمان بیماری‌های شایع ازدیدگاه طب سنتی ایران
 • فرهنگ و باورهای عمومی مردم مناطق مختلف ایران
 • نقش طب سنتی درتوانبخشی بیماران خاص وگروه های آسیب پذیر (کودکان و غیره)
 •  داروسازی سنتی:
 • ساخت و استانداردسازی فرآورده های طب سنتی و فرموله کردن اشکال جدید دارویی سنتی
 • مطالعات بالینی مفردات و مرکبات طب سنتی ایران
 • عوارض، تداخلات و خطاهای درمان با گیاهان دارویی
 • طب مکمل:
 • آیورودا، طب چینی، طب سوزنی، ماساژ و سایر رشته های طب مکمل
 •  تاریخ پزشکی:
 • تاریخ پزشکی دوران اسلام
 • دانشمندان و آثار طبی تمدن اسلامی
 • تاریخ داروشناسی و داروسازی دوره اسلامی
 • دانشمندان و آثار دوره تمدن اسلامی درباره مفردات و ترکیبات دارویی
 • تاثیر و تاثر زیست بوم ها و مکاتب علمی پزشکی سنتی بر یکدیگر
 • تاریخ جراحی، چشم پزشکی، دندان پزشکی و دیگر شاخه های طب در ایران و اسلام
 •  اعمال یداوی
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل:
http://tmpcam.iums.ac.ir/find.php?item=1.53.12.fa
برگشت به اصل مطلب